Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası - Doçent Dr. Denizhan Dizdar
Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası - Doçent Dr. Denizhan Dizdar
16796
page-template-default,page,page-id-16796,bridge-core-2.7.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-25.8,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive

Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

Web Sitemize Hoş Geldiniz!

Kişisel verilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle, internet sitemizi ziyaretinizde kendinizi güvende hissedebilirsiniz. Paylaştığınız kişisel verileriniz, tarafımızca muhafaza edilir, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri ve sizlerin rızası dışında hiçbir işleme tabi tutulmaz, Kanuni gereklilik ortadan kalktıktan sonra da silinir yahut anonimleştirilir. Bu konuda detaylı bilgi almak için; Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikamızı  inceleyebilirsiniz. Veri güvenliğinin sağlanması için gerekli olan tüm idari ve teknik altyapı tarafımızca kurulmuş olup, düzenli aralıklarla denetlenmekte ve güncellenmektedir.

Yönlendirildiğiniz diğer internet siteleri bakımından da Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat hükümlerinin sizlere sağladığı güvenceleri talep ediniz ve bu sitelerin veri güvenlik politikasını inceleyiniz. Üçüncü kişi durumunda bulunan sitelerin veri güvenliği konusunda bir garanti sunmadığımızı belirtmek isteriz.

 

I. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Temel İlkeler

Kişisel verilerinizi,

 

 1. a)Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
  b) Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
  c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
  ç) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
  d) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi ilke edindiğimizi belirtmek isteriz.

 

 1. Veri Sorumlusu’nun Aydınlatma Yükümlülüğü

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10’uncu maddesi verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kendisinin aydınlatılmasını istemiştir. Madde başlığı ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’dür. KVKK hükümlerine göre Dr. Denizhan Dizdar ya da organizasyon şemasıyla sorumlu tuttuğu kişiler “veri sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, ‘veri sahiplerini’, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve bu kişilere aktarılma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir.

Bütün ziyaretçilerimize kişisel verilerinin akıbeti konuda bilgi vermek ve açıklığı sağlamak görevimizdir. Bu sebeple, aşağıda kısaca kaleme alınmış olan Aydınlatma Açıklaması ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli hastalarımızı, ziyaretçilerimizi bilgilendirmek ve aydınlatmak istiyoruz.

a.       Veri Sorumlusunun ve Temsilcisinin Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının (ı) bendinde veri sorumlusu, ‘Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede veri sorumlusu organizasyon şemasıyla aksi düzenlenmemiş ise Dr. Denizhan Dizdar’dır.

 

Dr. Denizhan Dizdar

Adres: Ataköy 7-8-9-10. Kısım Mh. A-B Blk. Çobançeşme E-5 Yanyol Cd. No: 18/1/D: 48 BAKIRKÖY / İSTANBUL

Telefon numarası: 0535 373 03 00

b.      Kişisel Verileri Toplama ve İşlemenin Yöntemi, Hukuki Sebebi

Tarafımızca, Kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve işlemlerin hukuki dayanakları konusunda KVKK’da belirtilen hükümlere uygun hareket edilir.

 

Tarafımızca kişisel veriler, doğrudan kişisel verisi işlenen kişilerden, bu kişilerin kanuni temsilcilerinden, tarafımızın sözleşme ilişkisi içerisinde olduğu verisi işlenen kişilerin işverenlerinden, kişisel veri sahibinin tercih etmesi durumunda sayılanlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü kişilerden elde edilir.

 

Hangi kanaldan elde edilirse edilsin, Açık rızanızın bulunmaması durumunda kişisel verileriniz işlenmez.

 

Ancak KVKK’nın 5’inci maddesinde belirtilen;

 

 1. Kanunlarda açıkça öngörülen hallerde,
 2. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması durumunda,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması durumunda,
 4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması durumunda,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması durumunda,
 6. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda,
 7. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması durumunda

rıza olmaksızın kişisel verilerin işlenmesine imkân bulunmaktadır. Tarafımızca kişisel verilerin işlenmesinde, veri sahibinin rızası öncelikli tercih sebebidir.

 

KVKK’nın 6’ıncı maddesi uyarınca düzenlenmiş özel nitelikli kişisel veriler ise ancak veri sahibinin rızası ile işlenebilir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Tarafımızca kişisel verilerin işlenme amaçları aşağıdaki şekildedir:

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi,

Çalışanlar İçin İş Akdi ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi,

Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi,

Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,

Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi,

Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması,

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,

İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi,

İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi,

Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,

Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,

Talep / Şikayetlerin Takibi,

Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini,

Ücret Politikasının Yürütülmesi,

Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini,

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,

Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,

Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

 

d.      İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Aktarılabileceği

İşlenen kişisel verileriniz gereken hallerde tüm güvenlik önlemleri alınarak;

 

Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine,

İş ortaklarımıza,

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

 

 1. Genel Olarak

 

KVKK hükümleri uyarınca toplanan ve işlenen veriler yukarıda belirtilen ilkeler ve amaçlar doğrultusunda, sözleşmeden kaynaklanan edimlerin ifa edilebilmesi için üçüncü kişi durumunda bulunan çözüm ortaklarına ve ifa yardımcısı konumundaki şirketlere ulusal ve yabancı kamu otoritelerine aktarılabilecektir.

Aktarılan kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla tarafımızca gerekli özen gösterilir, üçüncü kişilerin tercihinde kişisel verilerin korunması konusunda yeterlilikleri dikkate alınır ve gerekli yükümlülükleri bu kurum ve kişilere hatırlatır.

Elde ettiğimiz ve işlediğimiz kişisel veriler; talepleri üzerine güvenlik, gümrük, adli soruşturma veya diğer kamusal makamlara ve diğer kamu otoritelerine aktarabilir. Bu gibi durumlarda kişisel verilerin korunması konusunda yükümlülük, verinin aktarıldığı kamu makamlarına aittir.

Yurtdışına kişisel veri aktarılması gerekliliği ortaya çıktığında, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca KVKK’nın 9. maddesinde belirlenen kural ve listeye uygun hareket edilir.

 

f.        Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’nın 11’inci maddesine göre aşağıda sayılacak birtakım haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızın kullanımını kolaylaştırmak adına sizler için ayrıca bir başvuru formu da tarafımızca hazırlanmıştır.

 

tarafından web sayfamızda duyurulan linke başvurarak kendinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. 7’nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

IV. Nasıl Koruyoruz?

Tarafımızca, toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hastalarımızın, ziyaretçilerimizin ve çalışanlarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması, hizmet sunan üçüncü kişi ve kurumların özenle seçilmesi ve bünyemizde veri koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

V. Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde, adresi ve iletişim bilgileri web sayfamızda gösterilmiş bulunan Veri Sorumlusuna başvurunuz. Aşağıda başvurularınızı daha kolay yapabilmeniz için sizler için bir başvuru formu da hazırlanmıştır. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da bize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır. Başvurularınızı, yazılı olarak yapmanız gerekmektedir. Ayrıca başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz, yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. ve 13’üncü MADDELERİ UYARINCA BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 1’inci maddesinde kişisel veri sahipleri ilgili kişi olarak adlandırılmakta, Kanun’un 11’inci maddesinde veri sahibine kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin belirli haklar tanınmaktadır.

Kanunun 13’üncü maddesinin 1. fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan bize, bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle iletilmesi gerekmektedir. Kurul, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5’inci maddesinde başvuruların, “yazılı” olarak (iadeli taahhütlü mektupla, bizzat gelerek veya noter kanalıyla), kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da veri ilgilisi tarafından daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle yapılabileceğini öngörmüştür. Yazılı başvuru dışındaki yollardan yapılan başvurularda, yapılan başvurunun veri ilgilisi tarafından yapıldığını kabul ederek talebe cevap veriyoruz.

Başvurunuz ve içeriğinde yer alan talep, veri sorumlusu tarafından, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifeye göre ücret talep edilebilir*.

Talebiniz bu süre içinde kabul edilecek veya gerekçeli biçimde reddedilecek, cevabı şahsınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilecektir. Lütfen aşağıdaki formu doldurarak, belirtilen yöntemlerden birisi ile veri sorumlusuna iletiniz.

 

Başvuru Yöntemi Başvurunun Gönderileceği Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi Başvuruya Eklenecek Diğer Bilgiler
İadeli Taahhütlü Mektup, Bizzat veya Noter Kanalıyla Lütfen zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresini yazınız.
Elektronik Posta Adresi, Güvenli Elektronik İmza, Mobil İmza ve sistemimizde Kayıtlı Bulunan Elektronik Posta Adresi Lütfen konu bölümüne “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresini yazınız.

 

 

Dr. Denizhan Dizdar’ın dikkatine

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11 ve 13. Maddeleri uyarınca aşağıda yer alan talebimin veri sorumlusu sıfatıyla değerlendirilerek, sonucunun tarafıma bildirilmesini rica ederim.

Bu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim. Başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin yapmış olduğum başvurunun değerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak tarafınızca işlenmesine izin veriyorum.

 

Veri İlgilisi Gerçek Kişi veya Kanuni Temsilcisi

Adı Soyadı, İmzası

(Kanuni temsilcisi ise resmi dayanağı)

 

 

Veri İlgilisinin Adı Soyadı  
TC Kimlik Numarası / Vatandaş olmayanlar bakımından uyruğu, pasaport veya kimlik numarası  
Veri Sahibi ile Veri Sorumlusu Arasındaki İlişkinin Sebebi Hasta

 

Çalışan/ Çalışan Adayı/ Eski Çalışan

 

 

Ziyaretçi

 

  Diğer (Lütfen Belirtiniz)

 

Veri Sahibi Veya Başvurucu Temsilcinin Adresi

Elektronik Posta Adresi

Telefon ve Faks Numarası

 

 

Cevabın Size Hangi Yolla İletilmesini İstediğinizi Belirtiniz Elektronik Posta Posta

 

 

 

 

Talep Konusu Yasal dayanak

(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde)

Ek Açıklama ve Talebiniz
1 Hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğinizi öğrenmek istiyorum. 11/1 (a)
2 Kişisel verilerim işleniyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 11/1 (b)
3 Kişisel verilerim işlenmişse bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 11/1 (c)
4 Kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 11/1 (ç)
5 Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum. 11/1 (d)
6 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesi yahut anonim hale getirilmesini istiyorum. 11/1 (e)  

 

7 Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin (Talep No 5) aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. 11/1 (f)
8 Kişisel verilerimin Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum (Talep No 6) ve bu çerçevede kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de silinmesi veya anonim hale getirilmesini istiyorum 11/1 (f)
9 Tarafınızca işlenen kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini; bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum ve bu sonuca itiraz ediyorum. 11/1 (g)
10 Kişisel verilerimin kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım. Tarafınızdan, bu zararın tazmini talep ediyorum. 11/1 (h) Lütfen zararınızı ortaya koyan bilgi, belge ve kanıtları belirtiniz.

 

** Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’in “Ücret” başlıklı 7 inci maddesine göre “(1) İlgili kişinin başvurusuna yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmaz. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir. (2) Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez”

Link verilmesini rica ederiz.

 

Aşağıda yer alan forma link olarak da yer verebilirsiniz.

FrenchEnglish